Wychowawcza rola baśni

Powszechna jest opinia, że czytelnictwo w Polsce spada. Podkreśla się, że poziom rozumienia tekstu czytanego jest niewystarczający. Ale właśnie literatura dla dzieci ma istotny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i rozbudzanie zainteresowania czytaniem. Baśnie dla dzieci wprowadzają je w świat fantazji i mogą pomóc nauczyć dziecko czerpać przyjemność z czytania.
Dziecko przedkłada fantazję nad rzeczywistość, więc fantastyczny, cudowny, nadprzyrodzony charakter bardzo odpowiada dzieciom. Pierwiastek fantazji dodaje baśniom niezwykłości, przez co wzmacnia przeżycia emocjonalne.
Podstawową rolą baśni jest rozwijanie fantazji i wyobraźni. Jeśli baśń jest czytana lub opowiadana – dziecko musi włożyć wysiłek w wyobrażenie sobie toczącej się akcji. Śledząc ją – samo uczy się tworzyć fantastyczne sytuacje i wydarzenia.
Baśnie przygotowują dziecko do odbioru literatury, kształtują inteligencję, uczą przewidywać i wyciągać wnioski, na podstawie podejmowanych przez bohaterów działań.
Jednak najsilniej oddziałuje baśń na sferę emocjonalną. Różne elementy fabuły mogą dziecko wzruszyć, zaciekawić, przerazić, czy rozśmieszyć. Dziecko nie tylko doświadcza różnych emocji, ale również poznaje wewnętrzny świat innych, dzięki czemu poznaje również samego siebie, uczy się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. Dzięki baśniom uczy się je oceniać i w ten sposób rozwija się jego samoorientacja, ale także zdolność do oceniania postępowania innych. Dziecko współczuje pokrzywdzonym, niepokoi losem bohatera i cieszy zwycięstwem dobra.
Nagroda za dobre uczynki i zwycięstwo dobra odpowiadają dziecięcej logice. Wartości pozytywne przeciwstawione są negatywnym, granica jest wyraźna. Zagadnienie sprawiedliwości tak ważne dla dziecka, jest w baśniach niezwykle istotne, a dziecko czeka na zwycięstwo dobra, na dobre zakończenie. A takie zakończenie utwierdza w dzieciach wiarę w sprawiedliwość. Dlatego właśnie baśnie mają ogromny wpływ na kształtowanie i rozwój moralności.
Kiedy czytamy dzieciom baśnie (np. te: kajapisze.pl - baśnie dla dzieci – one żywo reagują i współuczestniczą w tworzeniu fabuły. Dziecko bowiem angażuje się, identyfikuje z postaciami bohaterów opowieści. Równocześnie więc wychodzi poza własny egocentryzm i stawiając się w sytuacji innych uczy się rozumieć ich emocje i decyzje, a także rozpoznaje przeżycia podobne do własnych. Dziecko uczy się je identyfikować i nazywać, zaczyna rozumieć, że to, co samo przeżywa właściwe jest także innym ludziom – dzięki czemu zaczyna się budować poczucie wspólnoty.
Dzięki baśniom i opowieściom dziecko może przeżywać przygody, które nie byłyby możliwe w realnym świecie, baśń więc pobudza dążenia poznawcze, rozwija ciekawość i wiarę we własne siły.
Systematyczne spotkania dzieci z baśnią nie pozostają bez wpływu na ich rozwój intelektualny i emocjonalny. Opowieści te budzą wrażliwość estetyczną i rozwijają twórcze zdolności. Dziecko szuka sposobów ekspresji, więc na rysunkach pojawiają się elementy z ulubionych baśni, bohaterowie, czy magiczne przedmioty.
Rola baśni w procesie wychowawczym jest zatem nie do przecenienia. Baśniowe opowieści rozwijają w dzieciach empatię, uczą rozróżniać dobro od zła, wspomagają logiczne myślenie pokazując, że podejmowane działania wiążą się z konkretnymi konsekwencjami. Baśnie pobudzają wyobraźnię, spostrzegawczość, wrażliwość estetyczną, a także sferę emocjonalną. Są wykorzystywane także w procesie terapeutycznym.
Zapraszam na swoją stronę z wyjątkowymi baśniami dla dzieci:
kajapisze.pl

Komentarze Facebook

Aby dodać treść zaloguj się lub wyślij na adres redakcji)

Chcesz poinformować o konkursie, akcji lub ciekawym wydarzeniu, które organizujesz? Wyślij link do konkursu wraz z opisem na adres redakcji redakcja(@)blogimam.pl :)

Patronat BlogiMam