Regulamin konkursu

Konkurs „OLUSCHAKISS”

REGULAMIN KONKURSU OLUSCHAKISS

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu „OLUSCHAKISS” określa warunki i zasady uczestnictwa w tym konkursie.

   

 2. Organizatorem Konkursu jest OLUSCHAKISS

 3. Konkurs rozpocznie się 23.04.2018 i potrwa do 13.05.2018 do godz. 23.59.

 4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem internetu.

 5. Fundatorem nagród jest Oluscha Sp.z o.o. REGON: 361569507 NIP:6762488799 KRS:
  0000559464, ul. Halicka 10/11/214, 31-036 Kraków

 6. W konkursie może wziąć udział osoba, która:

jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych do realizacji niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się z danym regulaminem.

§2 Zasady konkursu

 1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.blogimam.pl  w dniach 23.04.2018 i potrwa do 13.05.2018 do godz. 23.59.

   

 2. Zadanie konkursowe polega na publikacji artykułu o tematyce parentingowej.

 3. Osoba, która przystąpiła do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez krganizatora na zasadach opisanych w regulaminie i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wysyłki nagród.

§3 Przyznawanie nagród oraz przesyłka

 1. Jury złożone z przedstawicieli redakcji BlogiMam wyłoni 1 zwycięzcę konkursu. Liczy się ciekawy temat i forma napisania.
 2. W konkursie przewidzianych jest 1 zestaw – są to 6 ekspresowych lakierów hybrydowych marki OluschaKiss.

 3. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 3 dni od podania danych adresowych wszystkich zwycięzców.

 4. Za wysyłkę nagród odpowiada fundator nagród.

 5. Nagrody przepadają w przypadku gdy zwycięzca nie prześle swoich danych do wysyłki. Nie mogą być także przekazane osobom trzecim.

 6. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną bądź inną nagrodę rzeczową.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Oluscha Sp. z o.o.

   

 2. Dane osobowe zbierane są w następujących celach: a. realizacji konkursu, b. doręczenia nagród, c. zamieszczania danych jako danych zwycięzców konkursu.

 3. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom.

 4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest to niezbędne, aby mogły zostać zrealizowane cele konkursowe.

 5. Administrator danych zapewni bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

§5 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie i majątkowe do zdjęć przesłanych przez uczestników konkursu należą do uczestników Konkursu.

   

 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznakowanie swojego autorstwa w relacji konkursowej.

§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.